Projekty Unijne

Fundusze Rozwoju Regionalnego

Medi.com Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Rozwoju Regionalnego: “Rozwój działalności MEDI.COM Sp. z o.o. poprzez uzyskanie grantu na usługę doradczą w zakresie przygotowania opracowania koncepcji systemu internetowej rejestracji on-line dla pacjentów i lekarzy oraz możliwości pozyskania dotacji unijnych.”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”
Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF

Projekt polega na rozwoju działalności przedsiębiorstwa MEDI.COM Sp. z o.o. poprzez uzyskanie grantu na usługę doradczą w zakresie przygotowania opracowania koncepcji systemu internetowej rejestracji on-line dla pacjentów i lekarzy oraz możliwości pozyskiwania dotacji unijnych.

Efektem realizacji projektu będzie poznanie i usystematyzowanie wiedzy technicznej, określenie funkcjonalności i możliwości opracowania systemu rejestracji zgodnie ze wstępną koncepcją firmy oraz poznanie aktualnych możliwości na pozyskanie dotacji, celem realizacji kolejnych inwestycji rozwojowych, które przełożą się na pozyskanie szerszego grona odbiorców oraz zwiększenie zysków w najbliższych latach.

Całkowita wartość projektu: 86 100,00 PLN

Kwota dofinansowania: 59 500,00 PLN

Termin realizacji projektu: 1.03.2019- 31.05.2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym.
Załączniki do zapytania ofertowego.
Notatka z wyników postępowania ofertowego nr 1/WARR/2019 Fundusze unijne

Fundusze Europejskie

Medi.com Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „ Zwiększenie międzynarodowej ekspansji medi.com sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych i wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej”.

Celem głównym projektu jest wdrożenie kompleksowej strategii biznesowej mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej firmy MEDI.COM na rynkach zagranicznych.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa poprzez rozwój sprzedaży urządzeń medycznych z oprogramowaniem na rynkach eksportowych.

Efekty realizacji projektu: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne poprzez wdrożenie:

a) długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej

b) nowoczesnych metod zarządzania, prowadzących do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu: 198 988,60

Kwota dofinansowania: 142 780,81 Fundusze unijne regionalny Medi.com Sp. z o.o. strong>realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Rozwój działalności eksportowej Medi.com sp. z o.o. poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne.”

Celem projektu jest wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa Medi.com sp. z o.o. poprzez wejście na nowe, wskazane w Branżowym Programie Promocji Sprzęt medyczny, rynki eksportowe: niemiecki, ZEA, turecki i malezyjski.

Dofinansowanie projektu z UE: 255 170,00 PLN Fundusze unijne regionalny